امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
مخابرات        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


استاد مشاور : مهندس مسعود اتّحادی

 

دبیر : رسول جعفری

 

سال تاسیس : ۱۳۹۱

 

عنوان نشریه : سیگنال

 

افتخارات :

 

وضعیت : فعال

 

وب سایت : انجمن علمی مخابرات

 

ساعات حضور انجمن :

 

 

 

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

شنبه

  حضور

 

 

 

یک شنبه

  حضور

 

 

 

دو شنبه

 

حضور

 

 

 

سه شنبه

 

حضور

 

 

 

چهارشنبه

 

حضور

 

 

 

پنج شنبه