امروز ۰۱ مرد ۱۳۹۸

چاپ صفحه
منابع طبیعی        تاریخ مطلب: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶


استاد مشاور : دکتر مریم آذرخشی

 

دبیر : محمد ایزدی

 

سال تاسیس : ۱۳۹۱

 

عنوان نشریه : پرند

 

افتخارات :

 

وضعیت : فعال

 

وب سایت : مهندسی منابع طبیعی

 

ساعات حضور انجمن :

 

 

 

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۲-۱۴

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

شنبه

   

 

 

 

یک شنبه

   

حضور

 

 

دو شنبه

 

حضور

 

 

 

سه شنبه

حضور

حضور

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنج شنبه