امروز ۰۱ تیر ۱۳۹۷

چاپ مطلب
برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در دانشگاه تربت حیدریه        تاریخ مطلب: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸


نمایشگاه گل و گیاه به همت انجمن علمی تولیدات گیاهی در دانشگاه برگزار گردید . این نمایشگاه صبح روز یک شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه توسط جناب آقای دکتر کرباسی ریاست محترم دانشگاه افتتاح گردید. در اولین روز از برگزاری نمایشگاه معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، جناب آقای دکتر فرزادمهر  و معاون محترم آموزشی و پژوهشی جناب آقای دکتر علی پناه و جمعی از کارکنان از این نمایشگاه بازدید نمودند. این نمایشگاه از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه به مدت یک هفته دایر می باشد.

گل و گیاه 1 گل و گیاه 2 گل و گیاه 3 گل و گیاه4